EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje

EDex - Moduł komunikacji z e-Deklaracje

W związku z rozpowszechnianiem się elektronicznego składania dokumentów oraz planami obowiązkowego przekazywania danych podatkowych do systemu e-Deklaracje, rozbudowaliśmy nasze programy o oddzielny moduł obsługi deklaracji PIT-11 i PIT-40.

Jest on ściśle powiązany za danymi gromadzonymi w systemie Kadrowo-Płacowym i umożliwia:

 • budowanie postaci XML niezbędnej do przesłania danych do systemu e-Deklaracje,
 • wygodną obsługę dużej ilości pracowników,
 • filtrowanie danych i szybkie wyszukiwanie osób,
 • podpisywanie dokumentów podatkowych elektronicznym podpisem kwalifikowanym,
 • wysyłanie podpisanych danych do bramki testowej systemu e-Deklaracje,
 • wysyłanie podpisanych danych do bramki roboczej systemu e-Deklaracje,
 • sprawdzane statusu, stanu przetworzenia złożonego dokumentu,
 • pobieranie dokumentu UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru),
 • szybki podgląd deklaracji PIT w postaci graficznej,
 • podgląd danych w postaci XML,
 • podgląd dokumentu UPO,
 • drukowanie deklaracji PIT,
 • drukowanie dokumentów UPO,
 • drukowanie raportu zbiorczego,
 • drukowanie wykazu utworzonych postaci XML,
 • drukowanie wykazu wydrukowanych deklaracji PIT,
 • drukowanie wykazu wysłanych eDeklaracji,
 • drukowanie wykazu otrzymanych poświadczeń UPO,
 • drukowanie imiennego raportu z kwot przesłanych do urzędu,
 • prowadzenie rejestru wydruków.

Uruchomienie programu i dostęp do danych osobowych są możliwe jedynie po podaniu poprawnej nazwy i hasła użytkownika. Dane są trzymane w bazie SQL i dostęp do nich także jest chroniony hasłami.

Przykładowe zrzuty ekranu i podglądu wydruków:

Po uruchomieniu programu pojawia się główne okno z wykazem osób, dla których mamy w danym roku obowiązek złożenia deklaracji PIT.

EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje
EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje - EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje
EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje - EDex - Moduł komunikacji z systemem e-Deklaracje

Dla każdej osoby wyświetlane są informacje czy i kiedy:

 • został utworzony odpowiedni plik XML,
 • była wydrukowana deklaracja PIT,
 • został podpisany plik z deklaracją PIT w postaci XML,
 • został wysłany dokument PIT do systemu e-Deklaracje,
 • zostało odebrane Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Dodatkowo wyświetlany jest Identyfikator nadawany przez system e-Deklaracje oraz informacje o stanie przetworzenia dokumentu, w postaci kodu Statusu oraz słownego Opisu.

W tym samym oknie na kolejnej zakładce jest szybki podgląd, z możliwością wydruku, aktualnej deklaracji PIT:

Obsługa komunikacji z systemem e-Deklaracje
Podgląd aktualnej deklaracji PIT - Obsługa komunikacji z systemem e-Deklaracje
Podgląd aktualnej deklaracji PIT - Obsługa komunikacji z systemem e-Deklaracje

Na kolejnych zakładkach mamy podgląd i ew. wydruk struktury XML, odebranego dokumentu UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru)  i historię operacji związanych z daną osobą.

wydruk struktury XML
EDex - wydruk struktury XML
EDex - wydruk struktury XML

Z tego samego okna wywołujemy wszystkie funkcje, które trzeba kolejno wykonać aby poprawnie przeprowadzić komunikację z systemem eDeklaracje, czyli:

 • przekształcenie informacji podatkowych do postaci XML,
 • podpisywanie struktur XML podpisem elektronicznym,
 • wysyłanie podpisanych danych do bramki testowej i/lub roboczej,
 • sprawdzanie stanu przetworzenia deklaracji,
 • odbieranie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Program jest zbudowany tak aby jak najsprawniej wykonać kolejne etapy pracy. Funkcje są wyświetlane w odpowiedniej kolejności, obok nazwisk są widoczne znaczniki wskazujące, które operacje zostały już wykonane a wykorzystanie kolorów podpowiada na które osoby trzeba zwrócić uwagę.

Przykładowe okienko z funkcją budowy struktur XML na podstawie danych podatkowych zgromadzonych w programie płacowym.

Funkcja budowy struktur XML na podstawie danych podatkowych
EDex - Funkcja budowy struktur XML na podstawie danych podatkowych
EDex - Funkcja budowy struktur XML na podstawie danych podatkowych

Oprócz komunikacji z systemem eDeklaracje program umożliwia także drukowanie deklaracji  PIT w formie papierowej. Funkcja ta jest dostępna też w programie płacowym. Tutaj jednak została rozbudowana i oprócz samego wydruku deklaracji zapisuje także dla jakich osób zostały one wydrukowane oraz w którym dniu i o której godzinie.

Drukowanie deklaracji PIT
EDex - Drukowanie deklaracji PIT
EDex - Drukowanie deklaracji PIT

Funkcja filtrowania danych umożliwia wyświetlenie np. osób, dla których deklaracja nie została jeszcze wydrukowana.

Filtrowanie zakresu danych

Po wydrukowaniu deklaracji PIT można wygenerować raport na którym widać dla kogo i kiedy deklaracje były już wydrukowane. Wykaz ten może być wykorzystany do rejestrowania kto odebrał deklarację w postaci papierowej.

Wykaz drukowanych deklaracji PIT
EDex - Wykaz drukowanych deklaracji PIT
EDex - Wykaz drukowanych deklaracji PIT

Ponieważ głównym zadaniem programu jest komunikacja z systemem eDeklaracje, generowany jest  także imienny raport pokazujący stan przetworzenia dokumentów, dla wszystkich lub wybranych podatników.

Raport z komunikacji z systemem e-Deklaracje
EDex - Raport z komunikacji z systemem e-Deklaracje
EDex - Raport z komunikacji z systemem e-Deklaracje

Raport ten można zawęzić tylko do osób dla których nie odebrano poprawnego UPO, czyli u których występowały jakieś błędy w danych, lub które zostały z innych powodów pominięte w komunikacji z urzędem.

Końcowym etapem rozliczenia i jednocześnie dokumentem potwierdzającym poprawne złożenie deklaracji jest tzw. UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Urzędowe poświadczenie odbioru
EDex - Urzędowe poświadczenie odbioru
EDex - Urzędowe poświadczenie odbioru

Z otrzymanych UPO można wydrukować zbiorówkę zawierającą wykaz osób, dla których odebraliśmy poprawne UPO lub osób dla których tego poświadczenia nie otrzymaliśmy.

Wykaz otrzymanych UPO
EDex - Wykaz otrzymanych UPO
EDex - Wykaz otrzymanych UPO

Do całości możemy jeszcze wydrukować informację o kwotach jakie znajdowały się na przekazywanych dokumentach.

Wykaz kwot w XML
EDex - Wykaz kwot w XML
EDex - Wykaz kwot w XML

Podsumowanie tego wykazu musi się zgadzać z analogicznym wydrukiem z programu płacowego.

Jeśli są jakieś różnice to pomocny może być raport o błędach, który informacje o problemach z przetworzeniem danych w systemie eDeklaracje i nieprawidłowościach w obsłudze systemu.

Informacje o błędach
EDex - Informacje o błędach
EDex - Informacje o błędach


Drukuj   E-mail